Uw ervaring met TSN Thuiszorg, Centraal Bureau

Ervaringsvragen

Vraag Ja Nee Weet niet / n.v.t.

1 - Mogelijkheid tot vrijblijvende kennismaking +

Mantelzorgers en zorgvragers wensen tijd en ruimte te krijgen om vrijblijvend face-to-face kennis te maken en hun vragen te kunnen bespreken.

Op deze manier wordt de drempel naar respijtzorg verlaagd en kan men betere keuzes maken.
Vrijblijvend wil zeggen dat men na de kennismaking kan besluiten of men het een geschikte voorziening vindt of niet en of men er al dan niet gebruik van wil maken.


Ja betekent dat de mogelijkheid van vrijblijvende kennismaking wordt geboden.

2 - Gebruik van overdrachtchecklist +

Mantelzorgers en zorgvragers moeten de gelegenheid krijgen om de nodige informatie te geven opdat de voorziening de zorg goed kan overnemen. Denk aan informatie over ziekte, beperkingen en gedrag en hoe daar mee om te gaan, maar ook info over dagindeling, hobby’s, enz. incl. wensen over de invulling van de zorg.

Mantelzorgers en/of zorgvragers kunnen aangeven wat de zorgvrager prettig vindt, bijvoorbeeld m.b.t. maaltijden, bedtijden en interesses.

Mezzo heeft hiervoor een concrete checklist voor het tijdelijk overdragen van zorg, die de mantelzorger en voorziening helpen om het nodige samen door te nemen.

 

Ja betekent dat de voorziening werkt met de checklist.

3 - Vaste contactpersoon +

Voor een goed afgestemde, gestroomlijnde communicatie is het belangrijk dat er voor zorgvrager en mantelzorger één aanspreekpunt is tijdens de gehele zorgperiode.

Een vaste contactpersoon is in dit geval eenzelfde aanspreekpunt voor zowel zorgvrager als mantelzorger.


Ja betekent dat de voorziening met een vaste contactpersoon werkt.

4 - Afspraken achterwachten +

Voor geval er tijdens de respijtperiode iets mis gaat of dreigt te gaan, moet voor de voorziening en mantelzorger duidelijk zijn wie als achterwacht beschikbaar is en kan en moet worden gebeld.


De aanwezigheid van achterwacht bevordert de veiligheid van zorgvragers in de voorziening en de ervaren veiligheid van zowel mantelzorger als zorgvrager. Dit kan beide partijen over de drempel helpen om gebruik te maken van respijtzorg.

 

Ja betekent dat achterwacht is geregeld en de instemming van de mantelzorger heeft.

5 - Mogelijkheid voor nagesprek +

Mantelzorgers blijken het in de praktijk prettig te vinden om met hulpverleners te kunnen evalueren. Dit is van belang om de zorg na de tijdelijk overdracht goed te kunnen voortzetten en voor eventuele volgende keren van tijdelijke overdracht.


Ja betekent dat er een nagesprek kan plaatsvinden.

6 - Hulp bij het regelen +

Het regelen van voorzieningen kan als lastig worden ervaren. Dit kan gaan over financieën, aanvraag of vervoer. Hulp hierbij kan drempelverlagend werken voor mantelzorger en zorgvrager.


Ja betekent dat de voorziening in meer of minder mate het nodige regelwerk kan overnemen.

7 - Mogelijkheid tot reserveren met garantie op plek +

Het is een belangrijke voorwaarde dat een reservering ook echt garantie biedt dat de zorg op het afgesproken moment geboden kan worden.

Mantelzorgers en zorgvragers willen veelal (ruim) tevoren weten of de zorgvrager de garantie heeft dat hij/zij terecht kan bij de voorziening. Als een mantelzorger bijvoorbeeld op vakantie gaat of een bruiloft heeft, is deze garantie een belangrijke voorwaarde voor aanmelding.


Ja betekent dat gereserveerd kan worden met garantie op een plaats en dat de voorziening beleid heeft hoe zij op haar beurt de zorg goed kan bieden als beoogde en geplande verzorgers onverwacht uitvallen.

8 - Flexibele tijden +

Gewenst is dat de voorziening zo veel mogelijk flexibiliteit biedt voor wat betreft aanvangstijden en duur van het overnemen van zorg. Het is gewenst dat rekening gehouden wordt met de wensen van zowel zorgvrager als mantelzorger
Tegemoet komen aan de wensen van mantelzorger en zorgvrager is belangrijk om de drempel naar respijtzorg te verlagen.


Ja betekent dat de voorziening aangeeft dat er ruimte (en welke) voor het maken van afspraken over tijden.

9 - Specifieke deskundigheid aanwezig +

Het is van belang dat er gediplomeerd en betaald personeel aanwezig of beschikbaar is, dat is opgeleid voor het verzorgen en begeleiden van specifieke doelgroepen indien de voorziening zich op specifieke doelgroepen richt. En als er vrijwilligers zijn, worden zij begeleid door professionals. Specifieke deskundigheid voor specifieke doelgroepen b.v.

 • Omgaan met dementerenden
 • Omgaan met GGZ cliënten
 • Omgaan met mensen met een verstandelijke
  beperking
 • Omgaan met apparatuur (b.v. voor beademing)
 • Kunnen toedienen van injecties

10 - Specifieke hulpmiddelen aanwezig +

Voor sommige zorgvragers zijn specifieke voorzieningen of hulpmiddelen nodig. Geef aan welke specifieke hulpmiddelen/ voorzieningen aanwezig zijn:

 • De locatie is toegankelijk voor rolstoelen
 • Hoog/laag toilet
 • Aangepaste douche
 • Hoog/laag bed
 • Tillift
 • Papegaai
 • Verpleegkundige zorg?
 • Nachtzorg?


Typ het getal vijf in cijfers:

De sitebeheerder heeft het recht zonder overleg geplaatste bijdragen te verwijderen van deze website.